+34 93 795 2853 info@ecosystemsa.com

INERTITZACIÓ DE RESIDUS

Tres plantes industrials:

 • Tractament de tortes de filtració amb metalls pesants
 • Pols d’acereries
 • Concentrat de ro dels lixiviats d’abocadors

ASSESSORAMENT

A l’Administració Públic
Tres estudis per a la Junta de Residus de Catalunya:

 • Minimització de residus en la indústria de síntesi orgànica
 • Evaluació del consum de pesticides i disseny de plan gestor
 • Programa de Residus Industrials No especials i Inerts

Un per a la Diputación de Almería:

 • Tractament de residus d’agroquímics

A la Indústria

 • Catorze estudis en inventari, minimització, gestió i tractament de residus.
 • Quinze estudis de viabilidad tècnico-econòmica pel tractament de residus tòxics ‘in-situ’.

A les Enginyeries
Dos dissenys de processos per la descontaminació de sòls.

Als Centres d’I+D+i
Modelització d’un camp de 500 m2 de colectors solars d’ACS per la dessalació d’aigua de mar mitjançant un procés MED.

FOTOCATÀLISI SOLAR

Tres plantes industrials de fotocatálisi solar pel tractament de:

 • Agroquímics
 • Cianurs
 • Antibiòtics

Cinquanta plantes pilot amb reactors solars de 0.25 a 60 m2 d’àrea de captació.

PROYECTOS I+D+i

Cinc projectes europeus (IV, V i VI Programa Marco) en les àrees de:

 • Fotocatálisi solar
 • Generació d’electricitat amb sistemes ORC solars
 • Tractament i potabilització d’aigües a països emergents

Tres projectes nacionals en les àrees de :

 • Fotocatàlisi solar
 • Dessalació
 • Inertització de cendres volants

TRACTAMENTS D’AIGÜES

Dos sistemes químicofísics de depuració:

 • Aigües cianurades
 • Aigües colorejades

Sistema biològic de llit fix (IBR) per la depuració d’aigües de rentat d’envasos.

fondo01