+34 93 795 2853 info@ecosystemsa.com
foto_1_cat

La tecnologia d’inertització VALORCEN® es basa en acoplar dos processos que descontaminen i donen valor a les cendres produïdes a les incineradores de residus urbans. Aquestes, pel seu contingut en dioxines i metalls pesants, són considerades residus especials o tòxics i tenen una considerable repercussió econòmica i ambiental. Solsament a Espanya, es transporten per carretera i depositen en abocadors de seguretat 120.000 ton (240.000 m3) de cendres, amb un cost aproximat de 24 milions d’euros.

Les avantatges de VALORCEN es poden condensar en:

?Fixació sumament estable de metalls pesants mitjançant inertitzat amb CO2 (al menys 16 assajos de lixiviació consecutius dins dels límits exigits per llei).

?Eliminació, per mitjà d’un tractament pirolític de declorinació, del 99.99% de les dioxines presents a las cendres el que representa la destrucció del 80 al 90% del total de les emissiones de dioxines d’una incineradora de residus urbans.

?Utilització del producte resultant com a ciment en la fabricació de formigó vibrat per elements no estructurals, és a dir, que un residu d’alt cost de tractament es transforma en un producte útil i, a més, substitueix una matèria prima que consumeix una enorme quantitat d’energia en la seva fabricació.

DE RESIDU A
PRODUCTE ÚTIL

fondo01