+34 93 795 2853 info@ecosystemsa.com
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE
DE TÒXIC A BIODEGRADABLE

Molts contaminants no es poden tractar en una depuradora biològica directament, doncs són massa tòxics i podrien destruir el cultiu de microorganismes d’aquesta. Obligant a invertir molt temps en una nova posada en marxa.

En la Fotocatàlisi solar s’oxiden aquests contaminants, sense importar si són verins, per mitjà de l’acció de la radiació solar i usant un catalitzador. El producte final és inocu per la vida.

Principi de
funcionament

Al fotoreactor es produeix una reacció que emula les reaccions metabòliques de la resiració: partim d’una molècula orgànica complexa que oxidem fins al punt desitjat, fins i tot fins convertir-la en CO2 i H2O.

Per a què això sigui possible, el catalitzador rep radiació del rang ultravioleta i blau del visible i accelera la formació d’un dels oxidants més potent conegut (més que el clor): els radicals oxidirls •OH.

SOLARCADOX oxida el verí fins a molècules biodegradables que són l’aliment dels microorganismes de les depuradores biològiques.

SOLARDETOX va més enllà en l’oxidació d’aquests verins, ja que l’efluent obtingut es pot abocar directament sense tractaments posteriors.

Aplicacions

 • Plaguicides (fosforats, clorats, carbamats)
 • Fenols i clorofenols
 • Cianurs
 • Dissolvents clorats (tricloroetilè, cloroform, clorur de metilè, …) i altres orgànics clorats.
 • Hidrocarburs aromàtics i poliaromàtics.
 • Antibiòtics i citostàtics.
 • Biocides
 • Terpens

En general, substàncies que són difícilment biodegradables o fins i tot amb acció biocida. I que, per tant, disminueixen l’eficiència de la depuradora biològica (sovint la inhabiliten per complet) i dificulten l’ús agrícola dels fangs de les depuradores per la seva presencia tòxica.

Avantatges

 • No transfereix la contaminació a un altre medi: l’elimina
 • Funciona amb energia solar
 • Operació i manteniment senzills
 • Tecnologia i disseny vanguardistes
 • Eco-eficient: millor anàlisi del cicle de vida que els seus competidors
 • Funcionament totalment automatitzat
 • Mínim consum de reactius
fondo01